شبیه به دوران هیتلر در گذشته، سربازان "ارتش جوان" روسیه – برخی از آنها در سن هشت سالگی – مسلح، آماده جنگیدن برای سرزمین مادری مجهز به اسلحه، نارنجک و مسلسل هستند.

پوتین کودکان روسی را آماده جنگ کرد/عکس

شبیه به دوران هیتلر در گذشته، سربازان "ارتش جوان" روسیه – برخی از آنها در سن هشت سالگی – مسلح، آماده جنگیدن برای سرزمین مادری مجهز به اسلحه، نارنجک و مسلسل هستند.