صبح امروز برف شهر کرج و بخش‌هایی از شمال‌شرق تهران را سفیدپوش کرد. منبع: نورنیوز

صبح امروز برف شهر کرج و بخش‌هایی از شمال‌شرق تهران را سفیدپوش کرد. منبع: نورنیوز