روزنامه خراسان در یادداشتی با اشاره به چالش حکمرانی در کشور نوشت:با ساختاری از حکمرانی مواجهیم که در پاسخ به مسائل اصلی دچار جمع بندی های ناقص است؛ از مسئله مواجهه با پوشش های خارج از عرف که پاسخ به آن، بین رها کردن تا گشت ارشاد، دچار سرگردانی است تا مسئله فضای مجازی که […]

روزنامه خراسان: چرا نخبگان جامعه با گشت ارشاد و طرح صیانت همراه نمی شوند؟

روزنامه خراسان در یادداشتی با اشاره به چالش حکمرانی در کشور نوشت:با ساختاری از حکمرانی مواجهیم که در پاسخ به مسائل اصلی دچار جمع بندی های ناقص است؛ از مسئله مواجهه با پوشش های خارج از عرف که پاسخ به آن، بین رها کردن تا گشت ارشاد، دچار سرگردانی است تا مسئله فضای مجازی که باز هم بین رها کردن تا صیانت و فیلترینگ در نوسان است.

نسخه هایی شکل می‌گیرد و اجرا می شود که پاسخ روشن و قابل دفاعی در بین طیف های مختلف نخبگان جامعه ندارد، چنان که در موضوع گشت ارشاد نیز بسیاری از فعالان فرهنگی طرفدار گفتمان انقلابی نیز مخالف آن هستند. چالش حکمرانی باید به ارائه پاسخی روشن به چگونگی حل مسائل اصلی معطوف شود؛ این که چرا بدنه کارشناسی کشور در وزارتخانه ها و سازمان های مختلف و به شکل کلان تر در دولت و مجلس نمی تواند تصمیماتی اثرگذار بگیرد؟ چرا ما مدیرانی داریم که همزمان می توانند برای چند وزارتخانه نامزد مسئولیت شوند؟ چرا نظام گزینش و تعیین مدیران با ملاک ها و معیارهای عینی وجود ندارد که افراد ناگهان از عرصه های فنی و مهندسی به حوزه های فرهنگی، از حوزه های سیاسی به بخش های اجتماعی و از بخش های امنیتی به مدیریت های اقتصادی می رسند؟ ۲۳۳۰۲