صحبت‌های دیده نشده از شاه دربارۀ مشکلات اقتصادی ایران در دورۀ پهلوی را ببینید. منبع: خبرگزاری دانشجو دریافت ۱ MB ۲۶۴ ۲۶۲

ببینید | ویدیوی خبرگزاری دانشجو از سخنرانی دیده نشده شاه درباره مشکلات اقتصادی ایران در دوره پهلوی

صحبت‌های دیده نشده از شاه دربارۀ مشکلات اقتصادی ایران در دورۀ پهلوی را ببینید. منبع: خبرگزاری دانشجو

دریافت ۱ MB

۲۶۴ ۲۶۲