رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری میناب از آغاز کشت بیش از ۳۰ هزار اصله نهال حرا در سطح تالاب های میناب در قالب پروژه تولید، کشت و حفاظت فیزیکی نهال حرا خبر داد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری میناب از آغاز کشت بیش از ۳۰ هزار اصله نهال حرا در سطح تالاب های میناب در قالب پروژه تولید، کشت و حفاظت فیزیکی نهال حرا خبر داد.