یک گریت دین در رکوردهای جهانی گینس تاج بلندترین سگ زنده جهان را از آن خود کرد.

یک گریت دین در رکوردهای جهانی گینس تاج بلندترین سگ زنده جهان را از آن خود کرد.