نتایج یک بررسی علمی نشان می دهد هرچه اندازه مغز بزرگتر باشد احتمالا مدت خمیازه هایی که کشیده می شود بلندتر خواهد بود. کد خبر ۱۷۴۵۲۰۸

رازگشایی از یک پرسش بزرگ : خمیازه طولانی نشانه چیست؟

نتایج یک بررسی علمی نشان می دهد هرچه اندازه مغز بزرگتر باشد احتمالا مدت خمیازه هایی که کشیده می شود بلندتر خواهد بود.

کد خبر ۱۷۴۵۲۰۸