تصاویر منتشر شده ای از شرکت شیمیایی سن پیترو موزیزو، واقع در ایتالیا که ساعتی پیش دچار حریق شده است را ببینید. منبع: ایرانیک دریافت ۱ MB ۲۶۴ ۳۵

ببینید | آتش سوزی وحشتناک در شرکت شیمیایی سن پیترو موزیزو ایتالیا

تصاویر منتشر شده ای از شرکت شیمیایی سن پیترو موزیزو، واقع در ایتالیا که ساعتی پیش دچار حریق شده است را ببینید. منبع: ایرانیک

دریافت ۱ MB

۲۶۴ ۳۵