نجم‌الدین شریعتی مجری معروف برنامه سمت خدا هنگام شنیدن ماجرای شهادت جوانی که با پای برهنه مقابل چشمان پدرش شهید شد، گریه کرد.

نجم‌الدین شریعتی مجری معروف برنامه سمت خدا هنگام شنیدن ماجرای شهادت جوانی که با پای برهنه مقابل چشمان پدرش شهید شد، گریه کرد.