ناسا چشم‌انتظار پاسخ بیگانگان؛ ۲۰۲۹ سال سرنوشت‌ساز است؟

سیگنال‌های رادیویی ارسال شده ناسا می‌تواند به چهار منظومه ستاره‌ای همسایه رسیده باشد و اگر بیگانگانی بخواهند پاسخ دهند، ممکن است ظرف چند سال آینده پاسخ آن‌ها را بشنویم.