ببینید | انتقاد تند و تیز مجری زن تلویزیون از مسئولان با چاشنی کرایه خانه روی آنتن زنده!

ببینید | انتقاد تند و تیز مجری زن تلویزیون از مسئولان با چاشنی کرایه خانه روی آنتن زنده!

المیرا شریفی مقدم در برنامه صبحانه ایرانی خطاب به مسئولان گفت: نرخ کرایه خانه در تهران هر ۲۴ساعت یک بار دچار نوسان میباشد؛ خودتان میدانید.

دریافت 8 MB

261 35