اگر قوانین فیزیک اجازه سفر در زمان را به ما می‌دهند، پس چرا تاکنون این اتفاق نیفتاده است؟

اگر قوانین فیزیک اجازه سفر در زمان را به ما می‌دهند، پس چرا تاکنون این اتفاق نیفتاده است؟