ایسنا نوشت: پژوهش‌های جدید نشان می‌دهد که انسان‌ها نخستین بار ۲۶ هزار سال پیش از چین به قاره آمریکا رفته‌اند، به این معنی که ۱۰ هزار سال زودتر از آنچه تاکنون تصور می‌شد، انسان به قاره آمریکا پا گذاشته است.

ایسنا نوشت: پژوهش‌های جدید نشان می‌دهد که انسان‌ها نخستین بار ۲۶ هزار سال پیش از چین به قاره آمریکا رفته‌اند، به این معنی که ۱۰ هزار سال زودتر از آنچه تاکنون تصور می‌شد، انسان به قاره آمریکا پا گذاشته است.