مدیرکل غرب آسیای وزارت امور خارجه گفت: رژیم صهیونیستی مسئول سرنوشت ۴ دیپلمات ایرانی است. برخی اخبار وجود داشته که این‌ها به رژیم صهیونیستی منتقل شده‌اند./آخرین‌خبر دریافت ۶ MB ۲۶۱ ۳۵

ببینید | جدیدترین خبرها از ۴ دیپلمات ایرانی ربوده شده در لبنان

مدیرکل غرب آسیای وزارت امور خارجه گفت: رژیم صهیونیستی مسئول سرنوشت ۴ دیپلمات ایرانی است. برخی اخبار وجود داشته که این‌ها به رژیم صهیونیستی منتقل شده‌اند./آخرین‌خبر

دریافت ۶ MB

۲۶۱ ۳۵