ماجرای عجیب مافیای فروش خودرو در ایران قبل از سال ۵۷ از زبان خسرو معتضد را ببینید. دریافت ۵ MB ۲۶۱ ۳۵

ببینید | در زمان شاه هم مافیای خودرو داشتیم!

ماجرای عجیب مافیای فروش خودرو در ایران قبل از سال ۵۷ از زبان خسرو معتضد را ببینید.

دریافت ۵ MB

۲۶۱ ۳۵