خبرگزاری فارس تصویری از جلسه روز یکشنبه مجلس منتشر کرده که یکی از نمایندگان در حال مطالعه گزارش روزنامه کیهان در مورد «تورم» است.

خبرگزاری فارس تصویری از جلسه روز یکشنبه مجلس منتشر کرده که یکی از نمایندگان در حال مطالعه گزارش روزنامه کیهان در مورد «تورم» است.