سرپرست پیکلبال ایران گفت: دوره درجه سه مربیگری و داوری پیکلبال خردادماه امسال در ارومیه برگزار خواهدشد.

سرپرست پیکلبال ایران گفت: دوره درجه سه مربیگری و داوری پیکلبال خردادماه امسال در ارومیه برگزار خواهدشد.