راکت انداز باستیون، راکت های ۱۲۲ میلی متری گراد بر روی شاسی کامیون KRAZ سوار شده اند، همچنین این راکت انداز قابلیت بارگذاری بهبود یافته راکت ها جهت شلیک مجدد در زمان ۲ دقیقه را دارد.

راکت انداز باستیون، راکت های ۱۲۲ میلی متری گراد بر روی شاسی کامیون KRAZ سوار شده اند، همچنین این راکت انداز قابلیت بارگذاری بهبود یافته راکت ها جهت شلیک مجدد در زمان ۲ دقیقه را دارد.