شوخی مجری تلویزیون با فتح الله زاده و آشفتگی مدیریتی در باشگاه استقلال و همچنین حذف این تیم از آسیا را ببینید.

شوخی مجری تلویزیون با فتح الله زاده و آشفتگی مدیریتی در باشگاه استقلال و همچنین حذف این تیم از آسیا را ببینید.