اوریت استروک وزیر ماموریت های ملی رژیم صهیونیستی با انتشار ویدویی از وارد آمدن آسیب به خودرو خود در شهرک سدیروت خبر داد./دانشجو دریافت ۶ MB ۲۶۱ ۳۵

اوریت استروک وزیر ماموریت های ملی رژیم صهیونیستی با انتشار ویدویی از وارد آمدن آسیب به خودرو خود در شهرک سدیروت خبر داد./دانشجو

دریافت ۶ MB

۲۶۱ ۳۵