ایسنا نوشت: رئیس جمهوری ترکیه در سخنانی از آغاز روند بازگشت داوطلبانه آوارگان سوری مستقر در این کشور به کشور خودشان خبر داد.

ایسنا نوشت: رئیس جمهوری ترکیه در سخنانی از آغاز روند بازگشت داوطلبانه آوارگان سوری مستقر در این کشور به کشور خودشان خبر داد.