فردا نیوز عکس از کامران میرزا و مظفرالدین میرزا پسران ناصرالدین شاه؛ اولی حاکم تهران شد و دومی شاه! کامران میرزا با به چوب بستن بازرگانان، باعث آغاز مشروطه شد را منتشر کرد . بیشتر بخوانید: ناصرالدین‌شاه، کنار جواهرات ملی و کیسه‌های پول / ۲ عکسِ کمتر دیده‌شده از عکاس نامدار روسی چهرۀ متفاوت زنان […]