گل اول پرسپولیس به گل گهر توسط ترابی در دقیقه ۲۰ به ثمر رسید. دریافت ۲ MB ۲۶۶ ۳۵

گل اول پرسپولیس به گل گهر توسط ترابی در دقیقه ۲۰ به ثمر رسید.

دریافت ۲ MB

۲۶۶ ۳۵