هاوانا یکی از زیباترین پایتخت های جزیره در جهان است. جذابیت استعماری هاوانای قدیمی، با ساختمان‌های باشکوهش، در مجاورت دریای کارائیب، سواحل و سرگرمی‌های افسارگسیخته است. دریافت ۱ MB ۲۶۴ ۲۶۳

هاوانا یکی از زیباترین پایتخت های جزیره در جهان است. جذابیت استعماری هاوانای قدیمی، با ساختمان‌های باشکوهش، در مجاورت دریای کارائیب، سواحل و سرگرمی‌های افسارگسیخته است.

دریافت ۱ MB

۲۶۴ ۲۶۳