سخنان شمخانی و کمال خرازی در باره سیاست خارجی و توان نظامی ایران، در گذشت حسین زمان، بازار خودرو و… از تیترهای مطبوعات امروز است.

سخنان شمخانی و کمال خرازی در باره سیاست خارجی و توان نظامی ایران، در گذشت حسین زمان، بازار خودرو و… از تیترهای مطبوعات امروز است.