تابناک، عکسی از جشن تولد یکی از فرزندان مظفرالدین شاه را منتشر کرد . عکس زیر مربوط است به یکی از جشن های زمان قاجار است؛ جشن تولد ناصرالدین میرزا ناصری، کوچکترین فرزند مظفرالدین شاه و اشرف خانم سرور السلطنه حضرت علیا خواهر فرمانفرما که در کنار فرزندش نشسته است. بیشتر بخوانید: عکس یادگاری پسران […]

عکس دیده‌نشده از «جشن تولد» پسر ناصرالدین شاه

تابناک، عکسی از جشن تولد یکی از فرزندان مظفرالدین شاه را منتشر کرد .

عکس زیر مربوط است به یکی از جشن های زمان قاجار است؛ جشن تولد ناصرالدین میرزا ناصری، کوچکترین فرزند مظفرالدین شاه و اشرف خانم سرور السلطنه حضرت علیا خواهر فرمانفرما که در کنار فرزندش نشسته است.
عکس دیده‌نشده از «جشن تولد» پسر ناصرالدین شاه

بیشتر بخوانید:

۲۱۲۲۰