یک پارکورکار هنگام انجام حرکات نمایشی از لبه ساختمان سقوط کرد.

یک پارکورکار هنگام انجام حرکات نمایشی از لبه ساختمان سقوط کرد.