فردی پس از هل دادن ماشین به بیرون از تعمیرگاه به داخل چاله مکانیکی سقوط کرد. دریافت ۱ MB ۲۶۱ ۲۶۳

فردی پس از هل دادن ماشین به بیرون از تعمیرگاه به داخل چاله مکانیکی سقوط کرد.

دریافت ۱ MB

۲۶۱ ۲۶۳