ایرنا، تصاویر قدیمی از بازدیدهای رهبر انقلاب از سی و سه دوره نمایشگاه کتاب تهران را برای اولین بار، منتشر کرد. تاکنون سی و سه دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار شده است. رهبر انقلاب در بیش از ۲۰ دوره از این نمایشگاه‌ها حضور داشته‌اند. ۲۱۲۲۰

تصاویر قدیمی از بازدید رهبر انقلاب از نمایشگاه کتاب / برای اولین‌بار منتشر شد

ایرنا، تصاویر قدیمی از بازدیدهای رهبر انقلاب از سی و سه دوره نمایشگاه کتاب تهران را برای اولین بار، منتشر کرد.

تاکنون سی و سه دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار شده است. رهبر انقلاب در بیش از ۲۰ دوره از این نمایشگاه‌ها حضور داشته‌اند.

برای اولین‌بار منتشر شد / تصاویر قدیمی از بازدید رهبر انقلاب از نمایشگاه کتاب  برای اولین‌بار منتشر شد / تصاویر قدیمی از بازدید رهبر انقلاب از نمایشگاه کتاب  برای اولین‌بار منتشر شد / تصاویر قدیمی از بازدید رهبر انقلاب از نمایشگاه کتاب  برای اولین‌بار منتشر شد / تصاویر قدیمی از بازدید رهبر انقلاب از نمایشگاه کتاب  برای اولین‌بار منتشر شد / تصاویر قدیمی از بازدید رهبر انقلاب از نمایشگاه کتاب  برای اولین‌بار منتشر شد / تصاویر قدیمی از بازدید رهبر انقلاب از نمایشگاه کتاب  برای اولین‌بار منتشر شد / تصاویر قدیمی از بازدید رهبر انقلاب از نمایشگاه کتاب  برای اولین‌بار منتشر شد / تصاویر قدیمی از بازدید رهبر انقلاب از نمایشگاه کتاب  برای اولین‌بار منتشر شد / تصاویر قدیمی از بازدید رهبر انقلاب از نمایشگاه کتاب  برای اولین‌بار منتشر شد / تصاویر قدیمی از بازدید رهبر انقلاب از نمایشگاه کتاب  برای اولین‌بار منتشر شد / تصاویر قدیمی از بازدید رهبر انقلاب از نمایشگاه کتاب  برای اولین‌بار منتشر شد / تصاویر قدیمی از بازدید رهبر انقلاب از نمایشگاه کتاب  برای اولین‌بار منتشر شد / تصاویر قدیمی از بازدید رهبر انقلاب از نمایشگاه کتاب

تصاویر قدیمی از بازدید رهبر انقلاب از نمایشگاه کتاب / برای اولین‌بار منتشر شد

تصاویر قدیمی از بازدید رهبر انقلاب از نمایشگاه کتاب / برای اولین‌بار منتشر شد

تصاویر قدیمی از بازدید رهبر انقلاب از نمایشگاه کتاب / برای اولین‌بار منتشر شد

تصاویر قدیمی از بازدید رهبر انقلاب از نمایشگاه کتاب / برای اولین‌بار منتشر شد

۲۱۲۲۰