انبار مهمات نیروهای اوکراینی در خملنیتسکی منفجر شد./دانشجو دریافت ۵ MB ۲۶۱ ۲۶۳

انبار مهمات نیروهای اوکراینی در خملنیتسکی منفجر شد./دانشجو

دریافت ۵ MB

۲۶۱ ۲۶۳