مهر نوشت: وین دیزل می‌گوید «سریع و خشمگین» ممکن است در قسمت یازدهم به پایان نرسد.

مهر نوشت: وین دیزل می‌گوید «سریع و خشمگین» ممکن است در قسمت یازدهم به پایان نرسد.