نمایندگان ۱۲رسانه صوت‌و تصویر فراگیر از ابتدای اردیبهشت ماه امسال سال تاکنون با حضور در ساترا و با طی کردن مراحل اداری و انجام الزامات ساترا موفق به اخذ مجوز شدند. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، این رسانه‌ها بـا سپری کردن مراحل اداری و احراز شرایط صدور مجوز، موفق بـه اخذ مجوز قطعی و غیرقطعی از […]

ساترا به ۱۲ رسانه صوت‌و تصویر فراگیر مجوز داد

نمایندگان ۱۲رسانه صوت‌و تصویر فراگیر از ابتدای اردیبهشت ماه امسال سال تاکنون با حضور در ساترا و با طی کردن مراحل اداری و انجام الزامات ساترا موفق به اخذ مجوز شدند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، این رسانه‌ها بـا سپری کردن مراحل اداری و احراز شرایط صدور مجوز، موفق بـه اخذ مجوز قطعی و غیرقطعی از سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت‌و تصویر فراگیر(ساترا) شدند.
نسل سلمان، ایما فیلم، تی‌بین، رسانه مجمع، فیلماز، سینما خانه، کدا مویز، فیروزه، طلا نما، دکتر تم‌تی‌وی با حوزه فعالیتی نمایشی و دو رسانه کمپ بیوانفورماتیک و هنرصدا در حوزه آموزشی ۱۲ رسانه‌ای هستند که بـا سپری کردن مراحل اداری و بــه انجــام رساندن الزامات ساترا، موفق بـه اخذ مجوز شده‌اند. بر این اساس تعداد سکوهای دارای مجوز از ساترا در اردیبهشت ماه به ۳۸۸ سکو افزایش یافت.
مجوزهای غیرقطعی دارای مدت‌ زمان شش ماهه هستند. بعد از گذشت این دوره شش ماهه و ارزیابی ساترا از نحوه عملکرد رسانه‌ها در صورت رعایت شرایط قانونی و آیین نامه‌های مرتبط، مجوزها به قطعی تبدیل می شود و رسانه‌های صوت‌و تصویر فراگیر، مجوز قطعی خود را دریافت می کنند.
رســانه‌های صوت‌وتصویــر فراگیــر می‌تواننــد بــا مراجعــه بــه وبــگاه ســاترا بــه نشــانی www.satra.ir در بخــش ســامانه صــدور مجــوز این سازمان و یا مراجعه به نشانی https://g۴b.ir و انتخاب سازمان صدا و سیما در بخش جست‌و جوی پیشرفته، به‌منظور اخــذ مجوز اقــدام کننــد.

۵۷۲۴۵